Toshiba Aplio 400 – Refurbished Ultrasound 2013

Toshiba Aplio 400 – Refurbished Ultrasound

Software Version
Ver V3.00 R804

YOM
08 / 2013