Toshiba Aplio 500 – Refurbished Ultrasound 2012

Toshiba Aplio 500 – Refurbished Ultrasound

Software Version
Ver V500 R106

YOM
03 / 2012