ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ www.dormed.gr – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 «DORMED HELLAS (ΝΤΟΡΜΕΝΤ ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»

Αριθμός Μητρώου Α.Ε.: 63103/62/Β/07/0098
Αριθμός ΓΕΜΗ: 059040504000 του Ε.Β.Ε.Θ.,
Α.Φ.Μ.: 084271222 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης
&  Ιστοσελίδα Εμπορικής Δημοσιότητας www.dormed.gr
ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ 10, ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ. 54642

Ι. Εισαγωγή

Η «DORMED HELLAS (ΝΤΟΡΜΕΝΤ ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» (στο εξής: «η Εταιρία») ως υπεύθυνος επεξεργασίας, σας ενημερώνει για τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών σχετικά με εσάς. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (στο εξής «Δεδομένα») είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε φυσικά πρόσωπα των οποίων η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί. Η προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα είναι πολύ σημαντική για την Εταιρία, η οποία λαμβάνει μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή όταν συλλέγει προσωπικά δεδομένα. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Ενημέρωση των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων παραθέτει το είδος των πληροφοριών που μπορεί να συλλέξουμε και σας ενημερώνουμε για το πώς, για πόσο διάστημα και για ποιο σκοπό χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες. Εφαρμόζεται προς όλους τους εμπλεκόμενους με την Εταιρία (Προμηθευτές, πελάτες, συνεργάτες κ.α.).

ΙΙ. Υποκείμενα δεδομένων, προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, πηγές άντλησης προσωπικών δεδομένων:

ΙΙ.1. Ως προς τους προμηθευτές μας: συλλέγουμε από εσάς τα προσωπικά δεδομένα και στοιχεία που  απαιτούνται για την κατάρτιση και εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, Α.Δ.Τ., email, υπογραφή, εικόνα του προσώπου σας μέσω της χρήσης συστήματος βιντεοεπιτήρησης.

ΙΙ.2. Ως προς τους συνεργάτες μας: συλλέγουμε από εσάς τα προσωπικά δεδομένα και στοιχεία που απαιτούνται για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., αριθμός τραπεζικού λογαριασμού email, Α.Δ.Τ., υπογραφή, εικόνα του προσώπου σας μέσω της χρήσης συστήματος βιντεοεπιτήρησης.

ΙΙ.3. Ως προς τους πελάτες μας: συλλέγουμε από εσάς τα προσωπικά δεδομένα και στοιχεία που απαιτούνται για την έναρξη και την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, email, ημερομηνία γέννησης, υπογραφή, ειδικότητα, εικόνα του προσώπου σας μέσω της χρήσης συστήματος βιντεοεπιτήρησης, Α.Δ.Τ, αριθμό πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας. Επίσης, συλλογή προσωπικών σας δεδομένων (ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, διεύθυνση, e mail) μπορεί να λαμβάνει χώρα και από δημόσιες πηγές, στις οποίες εσείς έχετε επιτρέψει την καταχώρηση (π.χ. otewhitepages).

Τέλος, ως προς όλα τα ανωτέρω υποκείμενα συλλέγουμε όσα στοιχεία μας γνωστοποιείτε όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσων των σελίδων μας στο FACEBOOK, INSTAGRAM και LINKEDIN (ονοματεπώνυμο χρήστη, εικόνα προφίλ, και ό,τι άλλο στοιχείο έχετε δημοσιοποιημένο).

III. Σκοπός επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων – Νομική Βάση Επεξεργασίας.

Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα μόνο στον βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για:

(α) Τη σύναψη και την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης (άρθρο 6 παρ. 1 β GDPR).

(β) Τη συμμόρφωσή μας με τις υποχρεώσεις μας βάσει της νομοθεσίας (και δη της φορολογικής) (άρθρο 6 παρ. 1 γ GDPR).

(γ) Την αποστολή ενημερωτικού υλικού/προσφορών (άρθρο 6 παρ. 1 α GDPR).

(δ) Τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε, και ειδικότερα την καλή λειτουργία της μεταξύ μας σχέσης συνεργασίας και την παρακολούθηση της εξέλιξης αυτής, την προάσπιση των δικαιωμάτων μας, τη θεμελίωση, την άσκηση, την υποστήριξη και την εκτέλεση των νομικών μας αξιώσεων (άρθρο 6 παρ. 1 στ GDPR).

Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα για την ικανοποίηση αυτών των εννόμων συμφερόντων μας και των εννόμων συμφερόντων τρίτων, μόνο εάν έναντι αυτών δεν υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας. Τυχόν άρνησή σας να μας γνωστοποιήσετε αυτά τα δεδομένα επιφέρει ανυπαίτια από μέρους μας αδυναμία εκτέλεσης της μεταξύ μας σύμβασης.

 1. Κοινοποίηση και Διαβίβαση των Δεδομένων

Τα Δεδομένα σας δεν κοινολογούνται, ούτε διαβιβάζονται σε τρίτα μέρη, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται ειδικά κατωτέρω. Σημειώνεται ότι, σε όσες περιπτώσεις τα δεδομένα σας τηρούνται (και) ηλεκτρονικά, κοινολόγηση αυτών μπορεί να λάβει χώρα σε παρόχους υπηρεσιών διαχείρισης και τεχνικής υποστήριξης ιστοτόπων, hosting, domain κ.α., στο πλαίσιο των προσφερόμενων από αυτούς υπηρεσιών.

Τα δεδομένα σας διαβιβάζονται σε:

(α) Συνεργάτες μας (όπως δικηγόροι, λογιστές κ.α.) και σε Δημόσιες αρχές (πχ ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, σύστημα ΤΑΧΙS) στο μέτρο που είναι αναγκαίο για τη σύναψη της μεταξύ μας σύμβασης, τον καθορισμό των όρων της, αλλά και την τήρηση φορολογικών μας υποχρεώσεων.

(β) Δικηγόρους, αρμόδιες δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές, υπηρεσίες, όργανα, δημόσιους λειτουργούς (ενδεικτικά δικαστικοί επιμελητές, συμβολαιογράφοι), καθώς και τρίτα πρόσωπα (ενδεικτικά δικαστικοί ή ιδιώτες πραγματογνώμονες και τεχνικοί σύμβουλοι, διαιτητές ή διαμεσολαβητές). Η κοινολόγηση αυτή γίνεται μόνο εφόσον είναι αναγκαία για την προάσπιση των δικαιωμάτων μας, τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη και εκτέλεση των νομικών μας αξιώσεων.

 1. Χρόνος διατήρησης των Δεδομένων σας.

Τα δεδομένα σας διατηρούνται για όσο χρόνο διαρκεί η μεταξύ μας σύμβαση.

Μετά τη λήξη ή λύση της, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, θα εξακολουθήσουμε να επεξεργαζόμαστε:

 • Μόνο τα Δεδομένα που είναι αναγκαία για τη συμμόρφωσή μας με τις υποχρεώσεις μας, κυρίως βάσει της φορολογικής νομοθεσίας. Η επεξεργασία των Δεδομένων αυτών θα διαρκέσει όσο χρόνο απαιτούν οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις και όχι πέραν της εικοσαετίας.
 • Μόνο τα Δεδομένα που είναι αναγκαία για την προάσπιση των δικαιωμάτων μας, τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη και εκτέλεση των νομικών μας αξιώσεων. Η επεξεργασία των Δεδομένων αυτών θα διαρκέσει όσο χρόνο απαιτείται για την παραγραφή των εκατέρωθεν αξιώσεων, την αμετάκλητη περάτωση δικαστικής ή διοικητικής διαδικασίας, στην οποία ενδέχεται να εμπλακούμε ή την ολοκλήρωση διαδικασίας εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς μεταξύ μας και όχι πέραν της εικοσαετίας.
 • Για τα δεδομένα που λαμβάνουμε σύμφωνα με τη συγκατάθεσή σας, μέχρι την άρση της εν λόγω συγκατάθεσης.
 • Για τα δεδομένα εικόνας που λαμβάνονται μέσω του εγκατεστημένου συστήματος βιντεοεπιτήρησης στο κεντρικό μας κατάστημά μας επί της οδούς Κλεάνθους αρ. 10 – Θεσσαλονίκη, σας παραπέμπουμε στην «Ενημέρωση για επεξεργασία εικόνας» που είναι αναρτημένη στο ανωτέρω κατάστημά μας, αλλά και στην ιστοσελίδα της εταιρίας μας www.dormed.gr.
 • Προβαίνουμε σε περιοδική εξέταση των Δεδομένων που διατηρούμε αποθηκευμένα μετά τη λύση ή λήξη της μεταξύ μας σύμβασης και προχωράμε στη διαγραφή τους, όταν δεν είναι πλέον αναγκαία για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών. 
 1. Ειδικοί όροι για την επεξεργασία Δεδομένων μέσω της ιστοσελίδας www.dormed.gr

VI.i. Δήλωση: Ο παρών διαδικτυακός τόπος (στο εξής «Ιστοσελίδα») αποτελεί ιδιοκτησία της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “DORMED HELLAS (ΝΤΟΡΜΕΝΤ ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ” («Εταιρία»), η οποία και τον διαχειρίζεται. Η περιήγηση και χρήση της Ιστοσελίδας προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους σας (στο εξής και «εσείς», «σας», «Χρήστης») ρητή και σαφή αποδοχή και συναίνεση των παρόντων Όρων Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η Εταιρία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη μέγιστη δυνατή προστασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ωστόσο, η μεταφορά δεδομένων μέσω διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής και κάθε μεταφορά δεδομένων γίνεται με δική σας ευθύνη. Όπως αποτυπώνεται στους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας (παρατίθεται σχετικό link που οδηγεί στους Όρους Χρήσης) και στην κατωτέρω περιγραφόμενη Πολιτική Cookies, οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας απευθύνονται  προς ένα γενικό κοινό, δεν στοχεύουν σε παιδιά και δεν συλλέγουν – εν γνώση τους – προσωπικές πληροφορίες από παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών. Με την επιφύλαξη ειδικών προβλέψεων της Παρούσας Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καμία προσωπική πληροφορία δεν αποτελεί αντικείμενο ενοικίασης, πώλησης, δημόσιας ανάρτησης ή κοινοποίησης σε άλλες εταιρίες, οργανισμούς ή ιστοσελίδες.

VI.ii.Η χρήση της Ιστοσελίδας από τον Χρήστη προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τα παρακάτω:

 1. Αναγνώριση Χρήστη

Για την εγγραφή του Χρήστη και τη δημιουργία λογαριασμού, θα ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμο, η τοποθεσία από την οποία επιθυμεί να εξυπηρετηθεί, ο αριθμός ενός τηλεφώνου επικοινωνίας και η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail). Σε καμία περίπτωση η Εταιρία δεν θα ζητήσει από τον Χρήστη στοιχεία σχετικά με τραπεζικούς λογαριασμούς και φορολογικά στοιχεία.

Κατά την επίσκεψή σας στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα συλλέγονται αυτομάτως:

 • Πληροφορίες αναφορικά με τις σελίδες τις οποίες επισκέπτεστε στην ιστοσελίδα
 • Η ημερομηνία και η ώρα της επίσκεψής σας
 • Η διεύθυνση IP σας
 • O τύπος του προγράμματος περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα
 • Η ιστοσελίδα (URL) που επισκεφθήκατε πριν την συγκεκριμένη ιστοσελίδα και
 • Ορισμένα “cookies” (βλ. κατωτέρω Ενότητα 2.1)

Επιπλέον συλλέγεται οποιαδήποτε πληροφορία υποβάλλετε όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα.

Επίσης, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, για τους σκοπούς που αναφέρονται κατωτέρω (υπό ενότητα 3), τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα, τα οποία λαμβάνουμε με τη δημιουργία του λογαριασμού σας και τη συναίνεσή σας στην από μέρους μας αποστολή ενημερώσεων:

 • Το όνομά σας
 • Τη διεύθυνσή σας
 • Τον αριθμό τηλεφώνου σας
 • Τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας
 • Τις προτιμήσεις σας αναλόγως των επιλογών που κάνετε κατά τη χρήση της ιστοσελίδας, των εκδηλώσεων ενδιαφέροντός σας, ως και των επιλογών «αγαπημένων» και «αποθηκευμένων».
 • Των προσωπικών σας καταχωρήσεων.

 

 1. Google Analytics, Facebook, LinkendIn, Google, Instagram και AddThis περιηγήσεις.

2.1. GoogleAnalytics

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Google Analytics, μία υπηρεσία αναλύσεων δικτύου που παρέχεται από την Google, Inc, 1600 Amphitreatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (“ Google”). Tο Google Analytics χρησιμοποιεί cookies τα οποία μας βοηθούν να αναλύουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα. Η προερχόμενη από τα cookies πληροφορία σχετικά με την από μέρους σας χρήση της ιστοσελίδας, θα μεταδοθεί και θα αποθηκευθεί από τη Google σε διακομιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν αυτή η ιστοσελίδα αποκρύπτει τις διευθύνσεις ΙΡ, η δική σας διεύθυνση ΙΡ θα συντμηθεί από την Google εντός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου πριν αποσταλεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP σας θα μεταφερθεί στους διακομιστές της Google στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα συντμηθεί εκεί. Η Google εγγυάται τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων και έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τη «Συμφωνία Ασφάλειας Απορρήτου». Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες προκειμένου να αξιολογεί την χρήση που κάνετε στην ιστοσελίδα, να συγκεντρώνει αναφορές στη δραστηριότητα της ιστοσελίδας για τους διαχειριστές της ιστοσελίδας και να παρέχει άλλες υπηρεσίες σχετικές με την δραστηριότητα της ιστοσελίδας και τη χρήση του διαδικτύου. Η Google δεν πρόκειται να συνδέσει την διεύθυνση ΙΡ σας με οποιαδήποτε άλλα δεδομένα στα οποία έχει πρόσβαση. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων εξυπηρετεί στη βελτίωση της παρουσίας μας το διαδίκτυο και στην εκτίμηση της συμπεριφοράς των χρηστών στην ιστοσελίδα μας. Μπορείτε να εμποδίσετε την Google να συλλέξει πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένης και της διεύθυνσης ΙΡ σας) μέσω cookies και να την εμποδίσετε να επεξεργάζεται αυτές τις πληροφορίες μεταφορτώνοντας το ακόλουθο πρόγραμμα περιήγησης και εγκαθιστώντας το: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσεως και πολιτικής προσωπικών δεδομένων μπορείτε να βρείτε στo Google Analytics Terms of Service ή στο Google Analytics privacy Overview. Παρακαλούμε έχετε υπόψη σας ότι σε αυτή την ιστοσελίδα το Google Analytics υποβοηθάται από το “gat.anonymazeIp” για να εξασφαλίσει ανωνυμία στη συλλογή των Διευθύνσεων ΙΡ (ΙΡ masking).

2.2. Περιηγήσεις στο Facebook ( επιλογή- Like).

Οι σελίδες μας συμπεριλαμβάνουν περιηγήσεις του μέσου κοινωνικής δικτύωσης Facebook το οποίο διαχειρίζεται η εταιρεία FacebookInc., 1601 WillowRoad, MenloPark, California, 94025, USA. Oι περιηγήσεις στο Facebook φέρουν το χαρακτηριστικό σήμα του Facebook ή το κουμπί – Μου αρέσει “Μου αρέσει” στην ιστοσελίδα μας. Μπορείτε να βρείτε όλες τις περιηγήσεις στο Facebook εδώ : http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Όταν επισκέπτεστε τη σελίδα μας, το σύστημα περιήγησης εγκαθιστά μία σύνδεση μεταξύ του προγράμματος περιήγησής σας και του διακομιστή του Facebook. Με τον τρόπο αυτό η εταιρεία Facebook αποκτά την πληροφορία ότι επισκεφτήκατε την ιστοσελίδα μας χρησιμοποιώντας την διεύθυνση IP σας. Στην περίπτωση που πατήσετε την επιλογή του Facebook “Like” κατά την διάρκεια που είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό σας, μπορείτε να συσχετίσετε το περιεχόμενο των σελίδων μας στο προφίλ σας στο Facebook. Με τον τρόπο αυτό το Facebook, μπορεί να συσχετίσει την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας με τον λογαριασμό σας. Σημειώνουμε ότι η εταιρία μας ως πάροχος αυτής της ιστοσελίδας δεν έχει γνώση των δεδομένων που μεταφέρονται ή του τρόπου που η εταιρεία Facebook τις χρησιμοποιεί. Η FACEBOOK εγγυάται τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων και έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τη «Συμφωνία Ασφάλειας Απορρήτου». Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ενημερωθείτε από την δήλωση απορρήτου της Facebook η οποία βρίσκεται στην ακόλουθη τοποθεσία http://facebook.com/policy.php. Εάν επιθυμείτε να μην συσχετίζει το Facebook την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας με τον λογαριασμό που διατηρείτε στο Facebook, πρέπει αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας στο Facebook πριν επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας.

2.3. AddThisplugin

H ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί επίσης έναν σελιδοδείκτη κοινωνικής περιήγησης, καλούμενο “AddThis”, το οποίο μας χορηγείται από την εταιρεία OracleCorporation, 500 OracleParkway, RedwoodShores, CA 94065 (“Oracle”). Μέσω του AddThis , η εταιρεία Oracle επίσης παρέχει σε εμάς υπηρεσίες αναλύσεων δικτύων. Το AddThis, χρησιμοποιεί cookies για να εφαρμόσει την περιγραφείσα λειτουργικότητα. Η εταιρεία Oracle συγκεντρώνει δεδομένα όπως η διεύθυνση ΙΡ σας ή τη δραστηριότητα σας στην ιστοσελίδα μας για να αξιολογήσει τη χρήση που κάνετε στην ιστοσελίδα και να συγκεντρώσει ανώνυμες αναφορές αναφορικά με τη δραστηριότητα στην ιστοσελίδα. Αυτές οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία Oracle με σκοπό την παροχή σε εσάς στοχευμένων διαφημίσεων. Η Oracle ενδέχεται να μεταφέρει τις συγκεντρωμένες πληροφορίες στους διακομιστές της ή σε τρίτα μέρη εκτός Ευρώπης/ ΕΟΧ. Περισσότερες λεπτομέρειες στις κατηγορίες αναφορικά με τη συγκέντρωση δεδομένων και την διαδικασία αυτής, θα βρείτε διαθέσιμες στο http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy. Μπορείτε να αντιταχθείτε στη συγκέντρωση δεδομένων από την Oracle ακολουθώντας τις οδηγίες στο http://www.youronlinechoices.eu/.

2.4. Δημιουργία λογαριασμού στην Ιστοσελίδα μας μέσω των εφαρμογών Google, Facebook, LinkendIn.

Σας παρέχετε η δυνατότητα δημιουργίας λογαριασμού στην ιστοσελίδα μας, μέσω της χρήσης των κωδικών σας στις εφαρμογές Google, Facebook, LinkendIn. Σε περίπτωση επιλογής από μέρους σας αυτού του τρόπου δημιουργίας λογαριασμού, θα σας ζητηθεί η συγκατάθεσή σας από την εκάστοτε εφαρμογή της αποστολής στοιχείων στην Εταιρία μας. Τα δεδομένα σας τα οποία λαμβάνουμε στις περιπτώσεις αυτές αφορούν μόνο το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, τις αναρτήσεις σας στο μέτρο που μας είναι προσβάσιμες αναλόγως της χρήσης των εφαρμογών που ποιείτε, τη φωτογραφία χρήστη που έχετε επιλέξει σε καθεμιά από τις προαναφερόμενες εφαρμογές.

2.5. Instagram.

Έχουμε ενσωματώσει το Instagram στην Ιστοσελίδα μας. Ο πάροχος είναι η Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, ΗΠΑ. Οι προσωπικές πληροφορίες μπορούν να συλλέγονται και να μεταδίδονται μέσω αλληλεπίδρασης με αυτή την υπηρεσία. Μπορεί να περιλαμβάνει περιεχόμενο όπως εικόνες, βίντεο, κείμενο ή «κουμπιά» που σας επιτρέπουν να αλληλεπιδράσετε με την Εταιρία ή να εγγραφείτε στις δημοσιεύσεις μας. Εάν είστε χρήστης του Instagram, το τελευταίο μπορεί να αντιστοιχίσει το περιεχόμενο και τις λειτουργίες στο προφίλ σας. Το Instagram διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας προσωπικών δεδομένων και πιστοποιείται βάσει της συμφωνίας Ασφάλειας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΗΠΑ – ΕΕ. Για την πολιτική απορρήτου του Instagram βλ. https://help.instagram.com/519522125107875. Εάν επιθυμείτε να αποτρέψετε τη σύνδεση δεδομένων με το προφίλ σας, θα πρέπει να αποσυνδεθείτε από το Instagram και να διαγράψετε τα cookies πριν τα χρησιμοποιήσετε.

VI.iii. Σκοπός επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε το σύνολο των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με το νόμο. Η Εταιρία κάνει χρήση των στοιχείων σας για να σας παρέχει τις υπηρεσίες του διαδικτυακού της ιστοτόπου, για να μετρήσει την επισκεψιμότητα της Ιστοσελίδας και τις απαιτήσεις των Χρηστών (παραγωγή στατιστικών χρήσης της ιστοσελίδας), για να βελτιώνει και να αναπτύσσει περαιτέρω την ιστοσελίδα, να ανταποκρίνεται στα αιτήματα και τα μηνύματά σας, να σας αποστέλλει, εφόσον έχετε συναινέσει, ενημερωτικό υλικό για νέες δράσεις της, προωθητικές ενέργειες, εκδηλώσεις, νέα & ανακοινώσεις, να σας αποστέλλει, εφόσον έχετε συναινέσει, ενημερωτικά ή/και διαφημιστικά σημειώματα – newsletters,

VI.iv. Νομική βάση επεξεργασίας και Χρονική διάρκεια διατήρησης συγκεκριμένων Δεδομένων σας που λαμβάνουμε μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας

Διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν. Θα διατηρούμε τα δεδομένα σας, τα οποία συγκεντρώνουμε αυτομάτως όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα, για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τους έξι μήνες. Η διατήρηση των δεδομένων σας μέσω cookies διαρκεί μέχρι την απενεργοποίηση ή τον περιορισμό της μετάδοσης των cookies. Tα ήδη αποθηκευμένα cookies μπορούν να διαγραφούν οποτεδήποτε κατόπιν δήλωσής σας. Εάν έχετε γίνει συνδρομητές στο ενημερωτικό μας δελτίο, θα διατηρούμε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας έως ότου διαγραφείτε από το ενημερωτικό μας δελτίο. Εάν έχετε αποδεχτεί την αποστολή ενημερωτικού υλικού θα διατηρούμε τα Δεδομένα σας έως ότου εκφράσετε αντίθετη άποψη. Εάν έχετε εγγραφεί στην ιστοσελίδα μας δημιουργώντας λογαριασμό, θα διατηρούμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα υπάρχει ο λογαριασμός σας και από τότε και έπειτα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είμαστε νομικώς υποχρεωμένοι να διατηρούμε τα δεδομένα σας.

Κατά τα λοιπά βλ. ανωτέρω υπό V.

VI.v. Διαβίβαση των Δεδομένων σε τρίτους.

Βλ. και ανωτ. Υπό IV, όπως και σε κάθε περίπτωση επεξεργασίας περιγράφεται ειδικά.

VI.vi. Αποθήκευση – προστασία των προσωπικών δεδομένων: Ο χώρος φιλοξενίας (datacenter) όπου αποθηκεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα βρίσκεται στο rack του server εντός της εταιρίας, όπου και φυλάσσονται τα αντίγραφα ασφαλείας (backup).

VII. Tα δικαιώματά σας

Υπό την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχετε το δικαίωμα:

(α) να ελέγχετε εάν και τι είδους προσωπικά σας δεδομένα διατηρούμε στην κατοχή μας και να έχετε πρόσβαση ή να αιτείστε αντίγραφα των προσωπικών αυτών σας δεδομένων,

(β) να απαιτείτε διόρθωση, συμπλήρωση ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων που είναι ανακριβή ή αποκτήθηκαν με μέσα μη συμμορφούμενα στις ισχύουσες ρυθμίσεις,

(γ) να ζητάτε να περιορίζουμε τη συγκέντρωση, την επεξεργασία ή τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων,

(δ) σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να μην επιτρέπετε για νόμιμους λόγους την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων,

(ε) να αιτείστε τη μεταφορά των δεδομένων σας,

(στ) να γνωρίζετε την ταυτότητα των τρίτων προσώπων στα οποία έχουν μεταφερθεί τα προσωπικά σας δεδομένα,

(ζ) να ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας.

Τα ανωτέρω δικαιώματά σας μπορείτε να ασκήσετε αποστέλλοντας σχετικό e-mail στη διεύθυνση info@dormed.gr ή συντάσσοντας τα υφιστάμενα στην Εταιρία μας έντυπα. Σε μία τέτοια περίπτωση, ανταποκρινόμαστε στο αίτημά σας μέσα σε προθεσμία ενός μηνός, εκτός εάν το αίτημα είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο ή υπάρχει πλήθος παρόμοιων αιτημάτων, οπότε η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες.

(η) να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών σας δεομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αρχής (www.dpa.gr → Τα δικαιώματά μου → Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.  Τα στοιχεία της Αρχής είναι:

Διεύθυνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλέφωνο: (0030) 210 6475600

Φαξ: (0030) 210 6475628

Ε-mail: contact@dpa.gr.

VIΙΙ. Αλλαγές στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων – Παρέκταση

Η  Εταιρία μπορεί να τροποποιεί/εμπλουτίζει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Παρακαλούμε να ελέγχετε την Ημερομηνία Εφαρμογής στην αρχή της παρούσας Πολιτικής, για να δείτε πότε αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά. Κάθε αναθεώρηση θα τίθεται σε εφαρμογή μόλις αναρτούμε την αναθεωρημένη Πολιτική. Αν κάνουμε ουσιαστικές αλλαγές στην παρούσα Πολιτική που διευρύνουν τα δικαιώματα μας να επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας, θα σας ενημερώσουμε και θα σας παρέχουμε τη δυνατότητα επιλογής για τη μελλοντική επεξεργασία από μέρους μας των Δεδομένων σας. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς που θα έχει ως αιτία αυτήν, αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.